سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اصغر فهیمی فر – عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تر بیت مدرس

چکیده:

تبلیغات بازرگانی در تلویزیون اینک حجم بالایی از زمان پخش تلویزیون را به خود اختصاص می دهد. گرچه تبلیغات بازرگانی به هدف آگاهی بخشی به مخاطب در حیطه خرید و مصرف در تلویزیون پخش می شود اما تاثیرات آنها فقطدر چارچوب یاد شده محدود نمی ماند و بر رفتار و شخصیت فرهنگی و اخلاقی مخاطب تاثیرات شگرفی بر جای م یگذارد. این مطالعه م یکوشد با احصاء برخی از مصادیق تاثیرات منفی ناشی از پخش تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بهچگونگی نسبت این نوع از تبلیغات با ارزش های فرهنگی و اخلاقی مخاطب بپردازد.