سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا نورییان – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده:

شرایط اقلیمی جغرافیای محیطی و آموزه های دینی حاکم برمناطق کویری تاثیر بسزایی درشکل گیری مبادی معماری و هنر این مناطق داشته و هدف غایی و کمال گرایی معماری آن را جهت می بخشد معماری مبتنی برسنت این مناطق که دریک فرایند تجریدی از مفهوم تا کالبد دربستر دیدگاه فلسفی برخاسته از شرایط محیطی و آموزه های دینی شکل میگیرد تابع نگرش معنوی و عرفانی خاصی نسبت به حقیقت هستی و عالم است و بدنبال آن است تا دریک بیان رمزی دستیابی به تعادل و وحدت را جستجو نماید این نگرش کمال گرا مبانی زیبایی شناسی حاکم برعرصه هنر و معماری را با تقدم معنا برکالبد و با ارایه اصل شفافیت جهت می بخشد اصلی که از یک اصل مهم هستی شناسی نشات می گیرد و موید روند کلی حرکت از ماده به معناست تعامل میان ماده زمان مند و اصل شفافیت موجب برقراری رابطه ایمناسب میان صورت و معنا شده که با بکارگیری عامل نظم یعنی هندسه تعادل ذهنی بصری و پویایی فضایی مکان را درزاویه دید موجب می گردد بدین ترتیب با پیوستگی فضایی به تعادل رسیده و اندیشه وحدت را متبلور می سازد.