مقاله تبعیت از درمان همودیالیز و رابطه آن با برخی عوامل در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاجر (س) شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تبعیت از درمان همودیالیز و رابطه آن با برخی عوامل در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاجر (س) شهرکرد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمار
مقاله تبعیت از درمان
مقاله همودیالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی وردنجانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: پروین ندا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی شن غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملایی عین اله
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نیا سیدعلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عدم تبعیت از درمان مشکل شایعی در بیماران همودیالیزی است و به عنوان یکی از عوامل پیشرفت بیماری، افزایش شانس بستری و پاسخ نامناسب این بیماران به همودیالیز مطرح می باشد. با توجه به وجود فاکتورهای متعدد موثر بر عدم تبعیت از درمان و اهمیت این تبعیت در کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت تبعیت از درمان همودیالیز و رابطه آن با برخی عوامل دربیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، ۷۱ بیمار واجد شرایط از بین ۱۱۸ بیمار همودیالیزی با روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک با استفاده از پرسشنامه و اطلاعات آزمایشگاهی و تبعیت از درمان بیماران در مرحله انتهایی نارسایی کلیه (ESRD-AQ) جمع آوری شد.
یافته ها: میانگین کلی تبعیت از درمان بیماران ۸۵۸٫۶±۱۹۲٫۴۵ بود. اکثر بیماران در چهار بعد تبعیت از درمان شامل تبعیت از داروهای مورد استفاده (%۵۶٫۳)، رژیم غذایی (%۷۸٫۹)، مایعات (%۷۰٫۴) و برنامه دیالیز (%۷۸٫۹) وضعیت متوسطی داشتند. سن و جنس بیماران با میانگین تبعیت درمان ارتباط معنی داری نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، تبعیت از درمان بیماران مورد مطالعه در حد متوسط بود که احتمالا با ماهیت مزمن بیماری، مشکلات اقتصادی معیشتی و کمبود آگاهی این بیماران مرتبط است؛ بنابراین، توجه بیشتر به علل عدم تبعیت از درمان در بیماران همودیالیزی ضروری می باشد.