سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمزه احراری رودی – دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
رضا شریعتی نسب – دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
پویا تدین رودی – دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
محمود عبادیان – دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده:

انرژی الکتریکی به عنوان نیرو محرکه ی یک کشوردستخوش رشد سریع صنعت میباشد، لذا به دنبال بحران انرژی و بهره برداری بهینه از منابع انرژی و سیستمهای انتقال و توزیع نیرو و از طرفی اشباع شدن تقریبی ازدیادولتاژ خطوط، طرح شبکه های چندفازه بطور جدی مطرح و دنبال گردیده است. از این بین شبک ههای ۶فاز از نظر مقایسه و سهولت اجرایی، دارای برتری و کاربرد بیشتریمیباشد و بعنوان روشی مفید جهت افزایش توان انتقالیدر مواجهه با رشد تقاضای انرژی، شناخته میشود. از مهمترین شاخص های مؤثر در انتخاب جایگزین بهینه برای خطوط حاضر، تلفات سیستم و محدودهی قابل قبولبرای ولتاژ تمامی باسها میباشد. با توجه به حضور بارهای غیرخطی و متعاقب آن تولید و گسترش هارمونیک ها در سراسر شبکه، لزوم در نظر گرفتن هارمونیک های شبکه نمایان می شود.در این مقاله روشیبرای یافتن بهترین آرایش خطوط با هدف حداقل کردن تلفات و با رعایت قیود کیفیت توان ارائه شده است و نتایج حاصل با اعمال بر شبکه محلی ۴۰۰ کیلوولت درجنوب ایران بیان گردیده است.