سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی مالکی مقدم – دانشجوی دکتری فرآوری مواد، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشیگر، بخشمهندس
محسن یحیایی – دستیار پژوهشی، مرکز تحقیقاتJK
احمد حجتی –
صمد بنیسی –

چکیده:

مزیت آسیاهای نیمهخودشکن در مقایسه با آسیاهای خودشکن، انعطافپذیری آنها در مقابل نوسان خصوصیات خوراک ورودی است. در این پژوهش کاربردی، آسیای خودشکن کارخانه فرآوری سنگآهن گلگهر به نیمهخودشکن تبدیل شد که به همراه آن طرح آستر نیز تغییر داده شد. شبیهسازی مسیر حرکت بار در نرمافزارGMT نشانداد با افزایش زاویه صفحه بالابر آستر از ۷ به۳۰ درجه، مسیر مناسب حرکت بار فراهم میشود. با ساخت مدل آستر پیشنهادی، مسیر حرکت بار در آسیای آزمایشگاهی بامقیاس ۱ به ۹ و عکسبرداری از دیواره شفاف آن مورد بررسی قرارگرفت. با دستیابی به نتایج مطلوب در مقیاس آزمایشگاهی، طرح نهایی برای ساخت ارائه گردید. در شرکت سنگ آهن گلگهر از سه آسیای خودشکن با قطر ۹ و طول ۲ متر استفاده میشود. پس از نصب آستر جدید در یکی از سه آسیا و اضافه کردن ۴٪ گلوله، آسیا به نیمهخودشکن تبدیل شد. در مرحله بعد میزان گلوله به ۶% افزایش یافت. با تغییر طرح آستر ظرفیت آسیا ۱۷%۴۱۹ به ۴۹۰ تن بر ساعت) افرایش یافت. اضافهکردن گلوله به میزان ۴ و ۶% به ترتیب ظرفیت آسیا را ۲۹ % و ۳۵ ٪ افزایشداد. محصول آسیا (اندازه ۸۰ ٪ عبوری) از اندازه اولیه ۵۱۶ میکرون درحالت نیمهخودشکن به ۵۱۲ میکرون رسید