مقاله تبدیل زیستی هیدرولیز چمن به روغن تک یاخته و بیودیزل با استفاده از رودوتورولا موسیلاژینوزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروبی از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تبدیل زیستی هیدرولیز چمن به روغن تک یاخته و بیودیزل با استفاده از رودوتورولا موسیلاژینوزا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیودیزل
مقاله روغن میکروبی
مقاله ضایعات محیطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انشائیه مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: نحوی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به رشد روزافزون تقاضا برای منابع روغنی قابل تبدیل به بیودیزل، تلاش های زیادی در زمینه یافتن منابع روغنی میکروبی انجام پذیرفته است. این روغن ها مشابه روغن های گیاهی بوده و در صورت استفاده از سوبسترای ارزان قیمت، از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه هستند. امروزه توجه زیادی به استفاده از ضایعات کشاورزی به عنوان سوبسترای تولید روغن میکروبی شده است. در این بین ضایعات زیست محیطی نظیر چمن به دست آمده از فضاهای سبز، قابلیت تبدیل به مواد با ارزش از نظر اقتصادی را دارد.
روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از یکی از روش های طراحی آزمایش ها تحت عنوان روش تاگوچی به بهینه سازی پارامترهای مرتبط با استفاده از چمن به عنوان سوبسترا پرداخته شد تا بیشترین میزان تولید لیپید به دست آید. بررسی لیپید تولیدشده با کمک روش کروماتوگرافی گازی – اسپکترومتری توده ای (GC-MS) صورت گرفت.
یافته ها: پس از بهینه سازی شرایط تخمیر و هیدرولیز اسیدی سوبسترا بیشترین میزان تولید لیپید و محتوای لیپیدی معادل ۶٫۸ g/L، %۵۵ (درصد لیپید به بیومس مخمری) به دست آمد و بازده تولید بیودیزل نسبت به سوبسترای مصرف شده معادل %۷۹ بود. بیشترین اسیدهای چرب تولیدشده شامل پالمیتیک اسید و اولئیک اسید به میزان %۱۸٫۵۱ و %۶۷٫۲۹ بودند.
نتیجه گیری: از یافته های حاصل از این پژوهش می توان دریافت که با استفاده از مخمرهای مولد چربی می توان ضایعات زیست محیطی را به مواد با ارزش تبدیل کرد. همچنین ترکیب به دست آمده از روغن استخراج شده قابلیت تبدیل آن به بیودیزل را نشان می دهد.