سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعباس افسانه پورک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی
سعدی سامی – کارشناس ارشد رفتار حرکتی
ناصح کریمیانی – کارشناس ارشد رفتار حرکتی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تبحر حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی دارای نقص توجه بود . این مطالعه از نوع توصیفی، مقایسه و غیر مداخله ای است و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر شهرستان مریوان با میانگین سنی ۹/۲تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل ۱۵ کودک با اختلال بیش فعالی نقص توجه و ۲۰ کودک همسن و همجنس بدون اختلال بودند. کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی نقص توجه بوسیله پرسشنامه والدین و معلم کانرز که روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران با روش آلفای کرونباخ ۸۱٫۰به دست آمده ارزیابی شده است. در تحقیق حاضر از نسخه ۱۶ ماده ای که پنج عامل؛ مشکلات رفتاری ، یادگیری ، روان تنی ، تکانشگری، بیش فعالی و اضطراب را شناسایی می کند، استفاده شد. نشانه ها در یک مقیاس ۴ گزینه ای۳-۰ )صفر -= هرگز، ۱= فقط کمی، ۱= کمی زیاد، ۷= خیلی زیاد( درجه بندی شدند. شناسایی و پس از آن هر دو گروه ازطریق فرم بلند آزمون تبحر حرکتی برونینکس ازرتسکی با همدیگر مقایسه شدند . نتایج نشان داد که پسران – عادی در مهارتهای درشت و در مهارتهای ظریف و همچنین تبحر حرکتی بهتر از کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی بودند )Ρ >0/05 نتیجه نهایی این تحقیق این شد که، ممکن است ناکارمدی در فعالیت های حرکتی ناشی از نقص توجه در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه باشد