سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سید مناف هاشمی – پژوهشگر دروه دکتری برنامه ریزی شهری و معاون تحقیقات، توسعه و برنامه ر

چکیده:

«کیفیت زندگی» از مهمترین و اساسی ترین مفاهیمی است که انتظار می رود در شهر اسلامی و در پرتو تعالیم عالیه دین مبین اسلام، برای دستیابی به روحیه «حیات طیبه» و بهبود میزان «رضایتمندی شهروندی» به منصه ظهور رسد. در چنین آمارن شهر اسلامی است که حیات دنیوی، زمینه و بستر شکل گیری «حیات روحانی» و متعالی مسلمانان می شود. براین اساس، در این مقاله با رجوع آرا و نظرات اندیشمندان و صاحبنظران در عرصه برنامه ریزی شهری، به تعمیم، استخراج و انطباق شاخصها و سنجه های کیفیت زندگی پرداخته شده و مطالبی چند در این زمینه به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی و تحلیلی است که از ابزار گردآوری داده «مطالعات کتابخانه ای» و «اسنادی» بهره برده است. نتایج تحقیق حاضر را مجموعه مولفه ها و سنجهایی است که می تواند در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندی و نتایج ماخوذه از آن، مورد استفاده قرار گیرد.