سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مردوخ پور – استادیار گروه مهندسی عمران و آب دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

چکیده:

به طور کل استفاده از الیاف FRP به صورت رشته هایی باریک که برروی عضو بتن مسلح قرار میگیرند، روشی برای بهبود مقاومت برشی و افزایش مقاومت دربرابر بارهای ضربه ای دینامیکی تلقی میگردد.در تحقیق حاضر،الیاف شیشه ایGFRP که ضخامتهای آن از ۳/۳ تا ۴/۵ میلیمتر میلیمترتوسعه داده شد، ابتدا در ۲ و سپس در ۳ وجه از قطعه تیر بتن مسلح تعبیه گردیده و سپس قطعات حاصله در معرض بار ضربه ای۱۴/۵ کیلوژول که به صورت سقوط آزاد وزنه ای بر قطعه بتن مسلح اعمال میگردد، قرار میگیرند.نتایج حاصل از آزمایشات مبین آن میباشند که تیرهای بتن مسلح تقویت شده با الیاف شیشیه ایGFRP که الیاف در سه وجه ازتیر بتن مسلح تعبیه گردند، تا حدود ۷۰ درصد ظرفیت برشی آنها، افزوده میشود و هرچه ضخامت الیافGFRPبیشتر باشد، افزایش ظرفیت تحمل بارهای برشی در برابر بارهای دینامیکی ، بیشترمیگردد.