سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام بخشیان – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا کبیری سامانی – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

توپوگرافی بستر عبور جریان، تندا بها وعواملی که سبب ایجاد تغییرات ناگهانی عمق جریان م یشوند، میتوانند عامل ایجادکنندهی انرژی جنبشی مخرب در جریان عبوری از کانال ها شوند. انرژی مخرب جریان میتواند سبب ایجاد آبشستگی و فرسایش بستر کانال ویا تخریب سازههای پایین – دست شود. یکی از عواملی که سبب به وقوع پیوستن این پدیده میشود، وجود شیبشکنهای قائم در مسیر جریان عبوری از کانال میباشد. در این تحقیق با قراردادن مستهلککنندههای شیاری و شبکهای بر روی تاج شیبشکن قائم میزان استهلاک انرژی و وضعیت پرشهیدرولیکی ایجاد شده درون حوضچهآرامش در مقایسه با شرایط عدم استفاده از سازههای مورد اشاره در یک شی بشکن قائم ساده، بررسی و میزان بهبود راندمان سیستم در اثر حضور این سازهها، به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرارگرفته است. هدف از اضافهنمودن این سازهها به سیستم حوضچهآرامش، تغییر جهت جریان، استهلاک بیشتر انرژی وکاهش طول حوضچههایآرامش بوده است.