سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید رشیدی – دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
علی فلاح – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد توحیدخواه – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ویژگیهای سیگنالی یا محلی به دلیل ارزش اطلاعاتی و منظور نمودن جامعیت الگوی امضا در هر نقطه از زمان نسبت به ویژگیهای پارامتری یا کلی ،قابلیت و دقت افزونتری در طبق ه بندی امضاهای حقی ق ی و جعلی ماهرانه دارن د . بهره گیری از ویژگیهای سیگنالی نیاز به حل دو مسئله مهم یعنی انتخاب الگوریتم مقایسه ویژگیها و زمان محاسبات دار د . در این مقاله با اصلاح الگوریتم مشتق پیچش زمانی پویا بیان م ی شود که علاوه بر کاهش طول مسیر تطابق، توانائی آن نیز در تطاب ق نقاط ه م ارز د ر ویژگی سیگنالی افزایش م ی یابد. همچنین با بخش بندی امضا، حجم و زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی نیز کاهش قابل ملاحظه ای نشان م ی دهد. به منظور ارزیابی راهکار پیشنهادی، با اعمال طبقه بندی کننده های خطی، بیزین و ماشین بردار پشتیبان به پایگاه دادگان ترکیبی شامل افراد فارسی، چینی و انگلیسی و ترک زبان، خطایEER سیستم تصدیق برابر ۱/۶۳% , ۲/۲۸% در گروه جاعل تصادفی و ماهر بدست می آید.