سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اروجعلیان سمانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پیمان نوروزی – موسسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
محمدرضا بی همتا – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیدباقر محمودی – موسسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده:

به منظور یافتن یک نشانگر مولکولی که بتواند با آلل غالب ژن مقاومت به ریزومانیا همبستگی داشته باشد ، این بررسی در چندین رقم تجارتی چغندرقند انجام گرفت. برای این منظور بذور ژنوتیپ های مربوط در گلخانه کشت شدند و از گیاهچه های یک ماهه نمونه برداری برگ جهت استخراج DNA صورت گرفت. با استفاده از چندین نشانگر بر اساس مرور منابع، آزمون مولکولی بر روی ژنوتیپ های مورد نظر انجام شد. آغازگرهای مربوط به نشانگرها بر روی DNA تک بوته ها با تکنیک PCR اختصاصی STS=Sequence Tagged Site مورد آزمون مولکولی قرار گرفته و پس از الکتروفورز محصولات واکنش در ژل آگارز و رنگ آمیزی ژل با اتیدیوم بروماید و مشاهده نوارهای نشانگر با دستگاه مستندسازی ژل، حضور و عدم حضور نشانگرها در تک بوته ها مشخص گردید. نتایج به صورت حضور و عدم حضور امتیاز دهی گردید. نتایج نشان داد که درصد حضور نشانگر جفت در اکثر ارقام تجارتی حساس و مقاوم بین ۱۰ و ۱۰۰ درصد متغیر م یباشد. مقایسه میانگین در یک طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و با استفاده از روش دانکن صورت گرفت و ارقام در گروه های متفاوتی قرار گرفتند. . با توجه به نتایج بدست آمده از نشانگر مذکور می توان در تعیین درصد مقاومت به ریزومانیا با منشاء ژن Rz1 در برخی ارقام تجارتی و نیز انتقال مقاومت از این ارقام به توده های حساس داخلی در پروسه های تهیه رقم بهر ه برداری نمود