مقاله تایپینگ مولکولی جدایه های کاندیدا آلبیکنس عامل کاندیدیازیس دهانی- حلقی در بیماران آلوده به HIV) Human immunodeficiency virus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۶۲ تا ۲۳۷۲ منتشر شده است.
نام: تایپینگ مولکولی جدایه های کاندیدا آلبیکنس عامل کاندیدیازیس دهانی- حلقی در بیماران آلوده به HIV) Human immunodeficiency virus)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاندیدیازیس دهانی
مقاله کاندیدا آلبیکنس
مقاله ژنوتایپینگ
مقاله بیماران آلوده به Human immunodeficiency virus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کتیرایی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خلج وحید
جناب آقای / سرکار خانم: ترغیبی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی عبدالباقی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در بیماران آلوده به HIV (Human immunodeficiency virus)، کاندیدیازیس دهانی عفونت قارچی رایج است. هدف از این مطالعه، تایپینگ مولکولی جدایه های کاندیدا آلبیکنس به دست آمده از بیماران آلوده به HIV مبتلا به کاندیدیازیس دهانی و مقایسه الگوی مولکولی جدایه های مقاوم و حساس به داروی فلوکونازول بود.
روش ها: تایپینگ مولکولی و تعیین الگوی DNA ژنومی ۴۸ جدایه کاندیدا آلبیکنس به دست آمده از بیماران آلوده به HIV با روش RAPD-PCR (Random amplified polymorphic DNA-polymerase chain reaction) به انجام رسید. همچنین، حساسیت جدایه ها به فلوکونازول به روش میکرودایلوشن براث (Broth microdilution method) تعیین گردید.
یافته ها: جدایه های کاندیدا آلبیکنس در دو شاخه اصلی، ۷ خوشه و ۲۴ ژنوتایپ قرار گرفتند. تفاوت معنی داری بین الگوی جدایه های جدا شده از بیماران بستری، بیماران سرپایی و فرم بالینی عفونت کاندیدیازیس دهانی مشاهده نگردید. ارتباط نسبی بین جدایه های مقاوم و حساس به دارو در قرارگیری در خوشه ها وجود داشت.
نتیجه گیری: تعدد ژنوتایپ های کاندیدا آلبیکنس در بیماران آلوده به HIV اقدامات درمانی و پیشگیرانه را با مشکل مواجه می کند. عدم وجود ارتباط بین ژنوتایپ ها و فرم بالینی عفونت کاندیدیازیس دهانی- حلقی، نشانگر اهمیت شرایط میزبان در پاتوژنیسیتی قارچ است. عدم وجود رابطه فیلوژنتیک بین جدایه های به دست آمده از بیماران بستری، تاییدی بر اندوژن می باشد و عامل بیماری است. نتایج نشان داد که بیمار آلوده به HIV شرایط مساعد رشد و تکثیر ژنوتایپ های مختلف کاندیدا آلبیکنس را دارد. در نتیجه، تایپینگ مولکولی با استفاده از RAPD-PCR ناهمگونی ژنومی در جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس را در بیماران HIV نشان می دهد.