ضرورت پژوهش در این است که با توجه به افزایش تعداد گردشگران این منطقه و جاذبه های طبیعی بیابان لوت بایستی امکانات مناسب برای گردشگر داخلی و خارجی فراهم شود درنتیجه وجود یک برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد گردشگاه های مختلف که در این میان حفظ محیط زیست ، فرهنگ بومی وفرهنگ ها در منطقه در نظر گرفته شود،ضروری است .

باید توجه داشت که بهتر است از پتانسیل های خاص هر منطقه برای جذب توریست بهره جست و با حذف و نگهداری امکانات طبیعی سطح عمر و کیفیت محیطی آن ها را ارتقاء بخشید و نیاز های اولیه گردشگر را فراهم ساخت .پس لازم است که تعادل بین نیاز گردشگر و حفظ کیفیت زیست بوم برقرار شود..

در همین راستا با بررسی نقش معماری در گردشگری و همچنین توجه به علائق اکوتوریست ها برای انتخاب جای اقامتی، فرض نویسنده بر این است که چنانچه اقامتگاه گردشگری با رویکرد معماری بومی(طبیعی)  طراحی شود، می تواند راه حل مناسبی برای ارتقاء اکوتوریسم منطقه کلوت های شهداد باشد.

از دید راپاپورت معماری بومی، به جای تسلط بر طبیعت سعی در ایجاد تعادل با آن را دارد واین نعامل را عامل برتری آن بر معماری های صاحب سبک در زمینه آن چه که به بررسی روابط میان محیط ساخته شده انسان و طبیعت می گردد، می داند. معماری بومی چون برخاسته از بطن منطقه است می تواند باعث رونق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و درنتیجه رونق اکوتوریسم شود.