سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
عبدالرزاق نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
بهناز مهاجران – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
محمد حسنی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی راهکارهای موجود و مطلوب با چالش تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی پرداخته است.این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی می باشدجامعه آماری کلیه مدیران ، معاونان ، کارشناسان مسئولان مناطق آموزشی استان می باشد.از میان این مناطق ۱۲۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ، پایایی پرسشنامه در وضعیت موجود و مطلب به ترتیب ۰/۸۸ و ۰/۹۴ برآورد گردید،یافته های حاصل از پرسشنامه نشان دادکه « تأسیس انجمن های خیرین مدرسه ساز در مناطق محروم » و راهکار « توزیع متناسب معلمان با کیفیت و ماهر در مناطق» مهمترین راهکار مطلوب تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی می باشد، نتایج تحقیق نشان داد که راهکارهای موجود و مطلوب مورد مطالعه این پژوهش بیش از سطح متوسطه برای تامین و گسترش فرصت ها و عدالت آموزشی ، موثر هستند. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که بین نظرات پاسخ گویان بر حسب سابقه ی کار ، مدرک تحصیلی ، جنسیت و سمت در مورد راهکارهای تامین و گسترش برابر فرصت ها و عدالت اموزشی تفاوت وجود ندارد.