سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جواد حدادی – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
سیدعباس موسویان – دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمدحسین صبحیه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حامد فلاح – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

محدودیت منابع مالی بانیان پروژه های سرمایه براجرای آنها درقالبهای سنتی و مرسوم را با مشکل جدی مواجه ساخته است از سویی پیشرفتهای اخیر درحوزه بازار سرمایه و تنوع ابزارهای تامین مالی با رویکردی اسلامی بکارگیری شیوه های جدید از ارجاع کار و تامین مالی را پیش روی کارفرمایان قرار داده است. از جمله ابزارهای مالی اسلامی همراستا با ماهیت پروژه های ساخت که امکان بکارگیری ظرفیت شرکت های تامین سرمایه درتامین منابع مالی این دست پروژه ها را فراهم می کند اوراق سفارش ساخت استصناع می باشد تحقیق حاضر با رویکردی جدید نسبت به شرکت پروژه و نقش شرکت واسط سعی درایجاد تعاملی بیشتر بین کارفرما بانی و سازمان های ناظر برانتشار اوراق در راستای اجرای بهینه پروژه های سرمایه بر در قالب اوراق سفارش ساخت دارد.