سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهدی کشتکار – کارشناس مدیریت پروژه سازمان مدیریت صنعتی

چکیده:

تامین مالی جمعی Crowdfunding( رویکرد نوینی از تامین بودجه است که طی آن جمع کثیری از سرمایه گذاران دربستر شبکه اجتماعی درپروژه هایی مانند کسب وکارهای نوپا و طرح های نوآورانه که عمدتا با عدم رغبت سرمایه گذاران همراه است به مشارکت و سرمایه گذاری حتی با سرمایه اندک می پردازند مشابه فروش اوراق مشارکت با این تمایز که ارتباط بین سرمایه گذار و متقاضی بدون واسطه است و همچنین سرمایه گذار ضمن مخیر بودن در انتخاب فرصت با تکیه برمدیریت ریسک جمعی از امنیت سرمایه خویش اطمینان دارد درپارادایم نوآوری باز نیز توسط شرکت ها بستری در قالب شبکه اجتماعی برای نوآوری فراهم می گردد که کاربران آن به خلق و اشتراک ایده می پردازند و ذینفعان ایده حق مداخله درمسیر تکامل ایده ها تا تحقق طرح تجاری و حتی بهره برداری از ان را دارا هستند وجه مشترک هر دو شبکه مذکور بهره مندی از فرایند ارزیابی برپایه خردجمعی و آرا کاربران شبکه اعم از اعضای عادی و متخصص است که درنهایت به رتبه بندی و تکامل جمعی منتهی میگردد این مقاله به توسعه چارچوب مفهومی حاصل از ترکیب دو روش تامین مالی جمعی و نوآوری باز می پردازد که درآن شرایط عادلانه ای برای متقاضی فراهم است کهبه منظور تامین مالی طرح خود به رقابت با سایر متقاضیان می پردازد