سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد میران بیگی – دانشجوی دکتری مهندسی کنترل ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه

چکیده:

زنجیره تامین انرژی الکتریکی حاصل از نیروگاه برقآبی متشکل از پنج قسمت: نرخ جریان آب ( تامی نکنند ههای بالادستی) ،تولید ژنراتوری ( تولید قدرت) ، توزیع ( انتقال) ، خرده فروش( توزیع) و مصرف کننده نهایی انرژی برق است.در این مقاله از یک روش بهین هسازی پیشرفته تحت افق به نام کنترل پیش بینMPC) برای تامین تقاضای نهایی استفاده شده است. ابتدا از روش کنترل پی شبین متمرکز برای کنترل زنجیره تامین تقاضای انرژی الکتریکی استفاده م یشود. با توجه به بزرگ بودن مقیاسسیست مهای قدرت، از یک کنتر لکننده پی شبین مقیاس بزرگ غیرمتمرکز نیز با یک الگوریتم هماهنگی پایدار برای کنترل یکزنجیره تامین سیستم قدرت استفاده م یشود که پاسخ مناسبی را در نتایج شبی هسازی نسیت به تغییرات تقاضای انرژی از سوی مصرف کننده نهایی در طول چندروز از خود نشان م یدهد