سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسدالله نوروزی – کارشناس ارشد راه و ترابری ، مدیر پروژه تهیه دستورالعمل ایمن سازی راه آ
آزاده قنبر پور – ،کارشناس ارشد راه وترابری ، کارشناس پروژه تهیه دستورالعمل ایمن سازی ر

چکیده:

هدف از سامانه مدیریت روسازی در فرودگاه ها ،به عنوان زیرساختی سرمایه ساز ، تخصیص بهینه اعتبارمالی ، نیروی انسانی و منابع می باشد تا عملکرد روسازی فرودگاه در تمام عمر طراحی و بهره برداری در سطح رضایت بخشی باقی بماند .بدین منظور و با معرفی اخیر هواپیما های عظیم الجثه و افزایش تعداد و در نتیجه تکرار بار ترافیکی سنگین درمحوطه پروازی ( باندهای پرواز ، خزش و مجموعه توقفگاه ها) ، نیاز به برنامه ریزی و یکسان سازی بازرسی ها و همچنین ثبت سابقه بازرسی ها بیشاز پیش لازم بنظر میرسد.بدین منظور به معرفی سامانه مدیریت روسازی که اخیرا به منظورتامین نیازهای بازرسی و ثبت منسجم خرابی ها و تصمیم سازی های بودجه ای هدفمند در فرودگاه های ژاپن پیاده سازی شده اند پرداخته میشود. باداشتن یک سامانه مدیریت علاوه بر کاهشهزینه های چرخه عمر ، توزیع هزینه ها نیز منطقی میگردد