سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحمید قنبران – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی
اسماعیل ضرغامی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی
مهدی واعظی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

شهرها مکانهای مناسبی برای شکل گیری نهادهای اجتماعی اعتلای ارزشهای فرهنگی گسترش و تحکیمروابط و مناسبات اجتماعی و پاسداری ارزشهای انسانی و هویت های ملی و محلی هستند درشهرهای ایرانی اسلامی فرم ظاهری هر شهر ناشی از محتوا و معنایی در باطن است که ریشه در جهان بینی و فرهنگ و رسوبم و طبیعت بومی آن منطقه دارد و هویت برای شهر یک معیار رشد است وقتی یک شهر یا جامعه رشد می کند بخشی از صفات هویتش درجریان رشد تغییر می کند و دراین ساختار باید هویت شهری به عنوان یک معیار برای توسعه و عاملی برای ارتقای کیفیت محیط مطرح شود تا بتواند زمینه های مشارکت و امنیت افراد و به تبع آن توسعه سرمایه گذاری را فراهم کند دراین مقاله سعی شده است تا با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و روش تحلیلی و توصیفی نقش هویت کالبدی شهر فرهنگ عینیت یافته و متجلی و همچنین زمینه ای فعال و پویا و فضای عمل و رفتار به عنوان عامل هدایت عمومی توسعه پایدار مورد توجه قرارگیرد.