سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شاهین زوورزی – مدرس موسسه عالی کمال الملک نوشهر بادرجه مربی

چکیده:

نشانه شناسی با تمام چیزهایی سروکار دارد که میتوانند به جای چیزدیگر برمعنایی دلالت کنند آنچیز دیگرلازم نیست که درلحظه دلالت وجود داشته باشد چون براساس قراردادی اجتماعی و از پیش نهاده شده می پذیریم که جایگزین آن شود درمیان نگاره پردازی های مختلفی که امروزه از سوی صاحبنظران و تئوریسین هادرزمینه هنر مطرح شده است نشانه شناسی از تعمق بیشتری برخوردار است اگرچه که تاریخچه ان چه درزمینه هنر و چه معماری به سال های دور برمیگردد اما تاثیر آن و نمود معنا درآثار آن را می توان دردهه های اخیر به وفور مشاهده کرد آپادانا نشان از فرهنگ خاص پادشاهان هخامنشی دارد شکل پلان کلیسا از انگاشت های مذهبی مسیحیت حکایت می کند ویلا ساووا نشان از انگاشت های مدرنیستی لوکوربوزیه از انسان و ماشین را داراست برج ایفل نمایانگر غرور انسان مدرن عصر تکنولوژیک است از همه اینها گرفته تا نقوش اسلیمی حاکم برنگاره گریها و کاشی کاریهای که درورای مفاهیمی چون وحدت وجود وحدت درعین کثرت که آنها را شمال و نمایه ایی از تقسیم بندی پیرس می خوانیم همه و همهوجو د نشانه ها را درعرصه هنر و معماری بیش از پیش به رخ میکشد.