سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم صادق زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان
حسین مصدق – دکتری چینه و فسیل شناسی
محمود شرفی – دانشجوی دکتری
محمود حسینی نژاد – دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

سازند مبارک کربونیفر زیرین درحوضه رسوبی البرز درشمال ایران گسترش دارد این سازند عمدتا از تناوب شیل آهک های نازک لایه و شیلهای اهکی ضخیم لایه تشکیل شده است اثرات فسیلی شناسایی شده دراین سازند که مرتبط با مرز سکانسی هستند شامل زئوفیکوس دیپلوکراتریون اسکولایتوس و تالاسینوئید است ایکنوفابریک زئوفیکوس دیپلوکراتریون با حفاریهای دارای خط حفاری مشخص و ساختارهای حاصل ازپس ریزی رسوبات backfill) نشان دهنده وجود بسترهای نرم درزمان تشکیل این ایکنوفابریک بعداززمان رخنمونی بستر درسطح بین آب رسوب post-) omissionاست اثرات فسیلی ایکنوفابریک تالاسینوئیدس – اسکولایتوس با دیواره شارپ و پرشدگی یکنواخت از رسوبات بالایی نشان دهنده تشکیل این اثرات دربسترهای نیمه سخت firmground) درطی دوره های طولانی عدم رسوب گذاری یا کاهش شدید رسوب گذاری sediment starvation) ایجاد هیاتوس رسوبی و بنابراین ارتباط این آثار با ایکنو رخساره گلوسی فانجیتس است.