سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سکینه امرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ، پژوهشکده علوم زمین، سازما
مسعود علی پور – دکتری زمین شناسی اقتصادی، استادیار زمین شناسی اقتصادی، پژوهشکده علوم
محمد لطفی – دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشیار زمین شناسی اقتصادی ، پژوهشکده علوم
حسن عزمی – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی مشهد

چکیده:

برای اولین بار در مطالعه ۲۷۲ نمونه ژئوشیمیایی در منطقه کودکان (خراسان جنوبی)، آنومالیهای قابل توجهی از عناصر طلا، مس، نقره به همراه سرب، روی، بیسموت، جیوه، مولیبدن، آنتیموان، قلع و تنگستن گزارش شد. در این مطالعه محاسبه مقادیر زمینه، میانگین، حد آستانهای، انومالی متغیرهای اماری، تجزیه و تحلیل عاملی Factor Analysis و تعیین همبستگی میان عناصر، بر روی رسوب آبراههای انجام شد و نهایتاً نقشههای ژئوشیمیایی عناصر مورد مطالعه ترسیم شد، که نتایج حاصل از مطالعه ۶٠ نمونه کانی سنگین و ٨٠ نمونه سنگ نیز مؤید حضور آنومالیهای فوق میباشد. دادههای بهدست آمده به همراه کار های قبلی انجام گرفته در ناحیه قلعهزری توجه به اکتشاف طلا و مس را در این ناحیه ضروری مینماید.