در این راستا، جنبش اصلاح گرانه عصـر روشـنفکری، بـه نـام شناسـایی و بـه رسـمیت شناختن حقوق بشر، در مقابل این نظـام کهـن مجـازات قـد برافراشـته و بـا خودکـامگی قضات به مبارزه پرداخت و علیه شکنجه و مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی قیـام کـرد. (۱۵) در این برهه حساس زمانی، افکـار عمـومی خواهـان نـابودی و انهـدام نهادهـای کیفـری متداول بود. در فرانسه، دگرگونی با وقوع انقلابی ۱۷۸۹ به اوج خود رسید. (۱۶) نهضت روشنگری متعاقباً دستخوش دگرگونیهایی میشود و از جریان انسان دوسـتانه و مخالف با خشونت سرکوبگرانه حقوق قدیمی، به واکنش ضدجنایی مبتنی بـر سـاختار قانونگرا که ویژگی حقوق کیفری کلاسیک سده نوزدهم است، منتهی میگردد. (۱۷)

به دنبال این حرکت، مجازات شلاق نیز بـه عنـوان جلـوهای از عقوبـتهـای جسـمانی، از سیاهه کیفری بسیاری از کشورها حذف گردید. اصلاحات انجام گرفته بسیار اساسـی و ریشهای بود زیرا منجر به لغو سختی و خشونت قوانین برای همیشه گردیـد و مجموعـه قوانین کیفری پیشرفتهای ایجاد نمـود. ( ۱۸) در کشـور پرتغـال، از ۱۸۲۶ کیفـر شـلاق و سایر کیفرهای بدنی ملغی گردید. در آلمان نیز تحت تأثیر مدل کیفری فرانسوی، به سـال ۱۸۴۸، مجازات بدنی شلاق از سیاهه کیفری حذف شد. (۱۹) بدین ترتیب، در پی ایـن جنـبش انسـان گرایانـه کـه نقطـه تمرکـز آن بـر لغـو شـکنجه ومجازاتهای بدنی قرار داشت؛ از اواخر قرن هجدهم، اغلب کیفرهـای جسـمانی بـه وسـیله قوانین اروپایی منسوخ شدند، ولی، کیفر “شـلاق جـایگزین” در اواخـر قـرن نـوزدهم در انگلستان دیده میشود که به طور کلی به جای حبسهای کوتاه مـدت اعمـال مـیگردیـد. (۲۰)

اخیراً در انگلستان شورایی برای تحقیق دربـاره تشـریع مجـدد مجـازات شـلاق تشـکیلگردید. شورای مزبور مأموریت یافت کـه جنبـههـای مثبـت و منفـی ایـن احیـاء را مـورد ارزیابی قرار دهد و وضعیت ارتکاب جـرائم را از زمـان لغـو مجـازات شـلاق (۱۹۴۸) از قوانین کیفری انگلستان مشخص نماید. نتایج تحقیقات شورا نشان داد که به دلایل متعـدد وضع دوباره تنبیه بدنی شلاق، به صلاح نمیباشد.