سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز کاروان – دانشجوی کارشناسی ارشد، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه فردوسی مش
محبوبه اسداله – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین وزیری مقدم – گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

سازند قم (الیگو میوسن) مهم ترین سنگ مخزن هیدروکربنی در ایران مرکزی است که بطور عمده ازسنگ های کربناته تشکیل شده است. رخنمون های سازند قم (الیگوسن) در مقطع چینه شناسی کوه سیاه هند واقع در یال شمالی تاقدیس واران (شمال شرق دلیجان) برای تعیین رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفته اند. توالی مورد مطالعه متشکل از ماسه سنگ، مارن ماسه ای، سنگ آهک مارنی و سنگ آهک بوده که در آن تعداد ۱۲ ریز رخساره کربناته و ۱ رخساره سیلیسی- آواری متعلق به۴ زیر محیط رسوبی شامل پهنه جزر و مدی، لاگون ، سد بیوکلاستی و دریای باز شناسایی گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل ریز رخساره ها و مشاهدات صحرایی، رسوب گذاری نهشته های سازند قم در یک رمپ کربناته از نوع هموکلینال صورت گرفته است. تحلیل چینه نگاری سکانسی با استفاده از مطالعات پتروگرافی در توالی رسوبی الیگوسن(سازند قم) منجر به شناسایی ۸ سکانس رسوبی رده چهارم گردیده است. این سکانس ها باناپیوستگی های نوع ۱ و ناپیوستگی نوع ۲ در نهشته های کربناته و سیلیسی آواری تشخیص داده شده است. مقایسه منحنی های مربوط به تغییرات سطح آب دریا در این منطقه با منحنی های جهانی نشانگر انطباق نسبی آن ها با یکدیگر است و تفاوت های جزیی عمدتا ناشی از رویداد های ساختاری و محلی است.