مقاله تاریخ صورتی؛ نگاهی به برخی موانع و ظرفیت ها در دانش تاریخی زنانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات تاریخ اجتماعی از صفحه ۶۵ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: تاریخ صورتی؛ نگاهی به برخی موانع و ظرفیت ها در دانش تاریخی زنانه
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ
مقاله تاریخ نویسی
مقاله دانش تاریخ
مقاله تاریخ صورتی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیاض انوش ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: صلاح مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در قیاس با تعداد کثیر تاریخ نویسان مرد، معدودی تاریخ نویس زن می توان سراغ گرفت. آیا ماهیت دانش تاریخ ویژگی هایی مردانه دارد که از حضور زنان در این عرصه استقبال نکرده است، یا موانع و محدودیت هایی بر سر راه ورود زنان به حوزه دانش تاریخ وجود دارد؟ آیا تلقی متعارف از دانش تاریخ که آن را بر حسب موضوع تعریف می کنند مانعی برای رغبت زنان به دانش تاریخ شده است؟ پاسخ به این پرسش ها هر چه باشد پرسشی دیگر را فراروی ما قرار می دهد: چنان چه زنان حضور موثرتری در حوزه دانش تاریخ پیدا کنند، این دانش برای دست یابی به اهداف خود چه ظرفیت های جدیدی خواهد یافت؟
مقاله «تاریخ صورتی»، با طرح چنین پرسش هایی و با اتخاذ روش مطالعه تاریخی – روان شناختی، در پی آن است که، ضمن واکاوی رابطه زن و دانش تاریخ و برشمردن عمده ترین موانع حضور زنان در عرصه تاریخ نویسی، تا حد امکان گزینه ها و راهکارهایی برای اعتلای دانش تاریخی، از رهگذر مشارکت بیشتر زنان در فرایند تولید شناخت تاریخی، عرضه کند.