سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود بائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
جواد داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

یکی ازجزئیات اجرایی برای اتصالات خمشی که مورد توجه طراحان قرارگرفته است اتصال با ورق انتهایی هم تراز می باشد پارامترهای مختلف و بسیاری میتواند دررفتار یک اتصال ورق انتهایی هم تراز اثر داشته باشند که بررسی تمامی آنها بسیارگسترده خواهد بود این پارامترها شامل خصوصیات هندسی و همچنین خصوصیات مصالح می باشند دراین مقاله با تغییر ضخامت ورق انتهایی و ثابت نگهداشتن دیگرپارامترها به بررسی اثرضخامت ورق انتهایی روی رفتار اتصال با ورق انتهایی همتراز پرداخته شده است برای مدلسازی ازنرم افزار ANSYS استفاده شده است نتایج نشان میدهد که با افزایش ضخامت ورق انتهایی میتوان به نحو مناسبی رفتار اتصال را بهبود بخشید و اتصال را به نحوی طراحی کرد که مفصل پلاستیک ابتدا درتیر تشکیل شود و رفتار کل اتصال به رفتار هماهنگ تک تک اجزای آن بستگی دارد.