سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نفیسه شرافت – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین –پیشوا
نسیم پاسدار – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده:

یکی از مهمترین ضایعات که باعث آلودگی زیست محیطی می شود ،ضایعات بعد از پخت ماهی تن می باشد. این زایدات صنایع شیلاتی غنی از پروتئین و چربی بوده که باعث تسریع فساد در آنها می گردد و این ترکیبات بیولوژیکی باید به نحو احسن مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از راه های مناسب برای افزایش بهره وری از این ضایعات، هیدرولیز آنزیمی است.یکی از عوامل موثر در هیدرولیز آنزیمیpHمی باشد. بنابراین در این تحقیق، تاثیرpH برروند هیدرولیز آنزیمی ضایعات بعد از پخت ماهی تن و تاثیرpH بر کارایی آنزیم آلکالاز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری نهایی، روند هیدرولیز در سه مرحله مختلف نشان داد که مقدارpH متغییر می باشد و بعد از هر مرحله هیدرولیز از میزانpH نسبت بهpH اپتیمم کاسته می شود.