سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رستمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی کشاوری خاک شناسی ، دانشگاه شهید باهنر ک
مجید فکری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهی
مهدی سرچشه پور – استادیار و عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهی
امین باقی زاده – استادیار و عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات ، پژوهشکده علوم پیشرفته مح

چکیده:

مس و روی از عناصر ضروری گیاه هستند که در غلظت های زیاد اثرات سمی دارند. به منظور بررسی اثر کاربرد EDTA بر غلظت عناصر سنگین روی و مس د رخاک تحت کشت ذرت ، آزمایشی گلدانی در قالب طرح آماری فاکتوریل و در سه تکرار اجرا شد . تیمارها شامل متفاوت EDTA ( صفر ، ۳ و ۶ میلی مول بر کیلوگرم خاک ) دو سطح عناصر کم مصرف تیمار شاهد و تیمار مصرف بهینه ) بودند که به خاک اضافه شدند. اعمال تیمارهای EDTA در هفته های چهارم ، ششم و هشتم و برداشت گیاه ذرت د رهفته دوازدهم صورت گرفت. اندازه گیری عناصر مس و روی در خاک بوسیله دستگاه جذب اتمی انجام شد . نتایج نشان داد که بیشترین غلظت روی در خاک مربوط به سطح دوم EDTA بود که برابر ۷/۱۳۷ میلی گرم بر کیلوگرم ۷/۲۹ برابر شاهد می باشد . غلظت عنصر مس در خاک در دو سطح EDTA ه ترتیب ۲/۵۳ و ۲/۳۷ برابر بیشتر از شاهد دو دو سطح ۳ و ۶ میلی مول EDTA یر کیلوگرم خاک است. با توجه به نتایج این تحقیق ، EDTA باعث افزایش میزان غلظت عناصر روی و مس د رخاک شده است.