سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رستمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی خاکشناسی، دانشگاه شهید باهنر
مجید فکری – استادیار و عضو هیات علمی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهی
مهدی سرچشمه پور – استادیار و عضو هیات علمی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهی
امین باقی زاده – عضو هیات علمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

س و روی از عناصر ضروری گیاه هستند که در غلظتهای زیاد اثرات سمی دارند. به منظور بررسی اثر کاربرد EDTA بر جذب عناصر سنگین روی و مس توسط گیاه ذرت، آزمایشی گلدانی در قالب یک طرح آماری کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل سه غلظت متفاوت EDTA صفر، ۳ و ۶ میلی مول بر کیلوگرم خاک بودند که به خاک اضافه شدند. اعمال تیمارها در هفتههای چهارم، ششم و هشتم و برداشت گیاه ذرت در هفته دوازدهم صورت گرفت. تهیه عصاره به روش خشک و میزان عناصر روی و مس در اندام هوایی و ریشه گیاه بوسیله دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین غلظت روی مربوط به سطح دوم EDTA و در ریشه گیاه بود که برابر ۲۱۷/۰۴ میلیگرم بر کیلوگرم و ۳/۱۷ برابر شاهد میباشد. بیشترین غلظت عنصر مس نیز مربوط به ریشه گیاه و در دو سطح EDTA به ترتیب ۱/۸۹ و ۲/۶۴ برابر بیشتر از شاهد است. با توجه به نتایج این تحقیق EDTA باعث افزایش میزان جذب عناصر مس و روی توسط گیاه و تجمع بیشتر در ریشه می گردد.