سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلال الدین حق شناس – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مهدی اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

براسینواستروئیدها گروهی از هورمون های گیاهی هستند که اثرات زیستی قابل توجهی بر رشد و نمو گیاهان دارند. از جمله باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی می شوند. در این آزمایش اثر ماده ۲۸ -همو را بسینولید بر روی پارامترهای رشد، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens) تحت تنش خشکی، در سال ۱۳۸۸ در گلخانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارسنجان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۱۲ تیمار صورت پذیرفت. تعداد کل گلدان های آزمایش ۴۸=۱۲×۴ عدد بود. تیمارها به صورت تصادفی و در هر گلدان قرار گرفتند . تیمار اول شامل فاکتور خشکی (S) در ۳ سطح آبیاری بر حسب مقادیر ظرفیت مزرعه (FC)، تنش ملایم ( LS-2/3 ظرفیت مزرعه ) و تنش شدید ( HS-1/3 ظرفیت مزرعه ) انجام گرفت و تیمار دوم شامل فاکتور هورمون استروئیدی که از ماده ۲۸ -هموبراسینولید در چهار سطح، شاهد(صفر)، (۱۰ به توان ۱۰- مولار) و( ۱۰ به توان ۸- مولار) و (۱۰ به توان ۶- مولار) بصورت محلول، که قبل از اعمال تنش خشکی تیمار هورمونی صورت گرفت. گیاهان مورد نظر در گلدان های حاوی خاک لومی رسی کاشته شدند. گیاهان جوان در مرحله ۴تا ۵ برگی با محلول ۲۸ هموبراسینولید که حاوی تویین ۲۰ بود محلول پاشی شدند. پس از استقرار گیاهان و در مرحله ۶ شاخه فرعی تیمار تنش خشکی اعمال شد. صفات مورد بررسی شامل: ارتفاع بوته، وزن خشک اندام هوایی (گرم در گلدان)، وزن خشک ریشه، درصد اسانس و عملکرد اسانس بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که هرچند سطوح مختلف تنش خشکی باعث، وزن خشک ریشه،وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع و عملکرد اسانس شد اما باعث افزایش درصد اسانس گردید. استفاده از ماده ۲۸ -هموبراسینولید در شرایط تنش ملایم و شدید باعث بهبود برخی پارامترهای رشد همچون وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، همچنین درصد و عملکرد اسانس شوید گردید. استفاده از (۱۰ به توان ۱۰- مولار) هموبراسینولید در شرایط آبیاری کامل و تنش ملایم افزایش ۳۶ و ۳۷ درصدی عملکرد اسانس گیاه شوید را به همراه داشت.