سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود زمانی – کارشناس ارشدفیزیولوژی ورزش سازمان آموزش و پرورش گرگان
علی ربیع نژاد – کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش
سمیه مولایی – کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحدهشت رود
مقصود پیری – استادیارگروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثر ۵مرحله گرم کردن پویابا وبدون جلیغه وزنی ۵و ۱درصدی وزن بدن برغلظت تستوسترون وکورتیزول سرمی فوتبالیستهای جوان بود،بدین منظورتعداد ۰۳ فوتبالیست با میانگین سن ۱/۲۴±۱۸/۴۰ و شاخص توده بدنی ۲/۴۷±۲۳/۶۰ و قد ۶/۲۲±۱۶۷/۶۶ و وزن ۷/۲۸±۶۶/۲۶ انتخاب شدند.آمار پزوهشی حاظر آزمون ANOVAبا اندازه گیری های مکرر وبراساس نرمال بودن توزیع موردآزمون قرار بود.سطح معنا داری محاسباتP>0.05 درنظر گرفته شدوازآزمون k-s برای نرمال بودن گروهها استفاده گردید،متغییرهای مورد سنجش تستوسترون وکورتیزول سرمی بود که بلافاصله بعداز سه روش گرم کردن اندازه گیری گردیدنتایج نشان دادگرم کردن پویا موجب تغییر در غلظت هورمونهای تستوسترون وکورتیزول گردیدکه با افزایش شدت گرم کردن) ۱درصد کورتیزول افزایش ،که تابعی ازافزایش استرس ناشی ازشدت گرم کردن قابل توجیه است،واز طرفی گرم کردن پویا موجب تغییر در غلظت هورمون تستوسترون گردیددرحالی که گرم کردن با شدت بالاتر ) ۱درصد نتایج معکوس بر غلظت تستوسترون سرمی داشت کهممکن است اینگونه قابل توجیه باشدکه تحریک استرس باعث تغییراتی درمیزان کاتکولامین ها گردیده که آنها نیز بهنوعی باعث کاهش ریتم شبانه روزی سطوح تستوسترون می گردند