سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد ساغری – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

نیاز به انواع فرآورده های دامی در ایران به علت رشد جمعیت، بسرعت در حال افزایش است . تامین این نیازها وابسته به تامین غذای مورد نیاز دامهای کشور از طریق افزایش تولید علوفه با استفاده روشهای نوین علمی است. کاهش تولید محصولت دامی که نتیجه ای از کمبود عناصر غذایی خاک و افت کمّی و کیفی عملکرد محصولات علوفه ای است در بسیاری از نقاط کشور دیده میشود. استفاده از کودهای شیمیایی از جمله روشهای جبران کمبود مواد غذایی خاکهاست که البته خسارت فراوان زیست محیطی به همراه داشته است. تولید و بکارگیری انواع کودهای زیستی از جمله روشهای نوین علمی است که در راستای حفظ محیط زیست و به منظور جبران کمبود مواد غذایی خاکها مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از کودهای زیستی اهمیت فراوانی در حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار دارند. لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر یک نوع کود زیستی بر تغییر شاخص های غذایی در یک نوع گیاه علوفه ای و مقایسه آن با کود شیمیایی فسفره انجام شد. آزمایش بصورت فاکتورییل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار کود زیستی و کود فسفره هر کدام در دو سطح، در بهار ۱۳۸۸ و در گلخانه آموزشی پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود به انجام رسید. نتایج نشان داد که استفاده از کود زیستی موجب افزایش درصد ماده خشک، درصد ازت، درصد پروتئین، درصد کلسیم و درصد فسفر در گیاه مورد مطالعه شده است. کود شیمیایی فسفره نیز باعث افزایش این خصوصیات گردید، لیکن با توجه به اثرات مفید کودهای زیستی در حفاظت از محیط زیست می توان استفاده از این نوع کودها را بجای کود شیمیایی فسفره و در جهت افزایش کیفیت علوفه مورد استفاده در تغذیه دامها مد نظر قرار داد.