سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه امیدعلی – کارشناس ارشدفیزیولوژی ورزش دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) بروجرد ایران

چکیده:

پژوهش حاضرباهدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس براختلالات قاعدگی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد دراین مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش ازمون – پس ازمون وبدون گروه کنترل ۱۱ دانشجو غیرورزشکار با تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک شرکت داشتند افراد مورد مطالعه تمرینات پیلاتس را به مدت ۴ هفته ۳ جلسه درهفته انجام دادند ازمودنی ها با استفاده ازحیطه اختلالاتقاعدگی پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی ویژه زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOSQ دردوره قبل و بعدازتمرین مورد بررسی قرارگرفتند تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده ازازمونهای کولموگروف – اسمیرنوف و تی وابسته انجام شد p≥۰٫۰۵ یافته ها : مقایسه داده ها اختلاف معنی داری درحیطه اختلالات قاعدگی p=0/001 پس ازانجام تمرینات نشان داد نتیجه گیری : انجام تمرینات پیلاتس میتواند دربهبود اختلالات قاعدگی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک موثر باشد