سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فادیا ریاستی – گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
محمد شریفی بنی – گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضر تاثیر یک دوره تمرینات ورزیش منتخب برمشکلات عضلانی – اسکلتی مرتبط با کارکارگران بود بدین منظور ۹۱ نفر از کارگران کارخانه لعابیران با استفاده از پرسشنامه نوردیگ برای مطالعه شیوع اختلالات عضلانی – اسکلتی استفاده شدو همچنین برای ارزیابی سطوح مواجهه با خطر اختلالات عضلانی – اسکلتی از روش مشاهده ای QEC مورد بررسی قرارگرفتند. ۳۱نفراز کارگران کهدارای اختلالات عضلانی – اسکلتی بودند بطور هدفمندانتخاب شدند و در برنامه ویژه تمرینی بهمدت ۸ هفته هفته ای سه جلسه تمرین ۴۵ الی ۹۰ دقیقه ای شرکت کردند بیشترین میزان شیوع اختلالات عضلانی – اسکلتی مربوط به کمردرد ۲۶/۳ درصد گزارششد براساس نتایج QEC 5/84 درصد ازکارگران موردم طالعه در سطح بالا یا خیلی بالا مواجهه با خطرات عضلانی -اسکلتی قرار داشتند. بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون در میزان اختلالات کمر شانه گردن و دست / مچ پس از ۸ هفته تمری اصلاحی بهبودی معنی دار مشاهده شد P<0/05 از نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی از شیوع نسبتا بالایی برخوردار بوده است تمرینات اصلاحی برای بهبود و کاهش اختلالات عضلانی – اسکلتی ضروری به نظر آمد.