سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدتقی خورند – استادیار دانشگاه گلستان

چکیده:

یکی ازمهمترین عوامل اجرای ماهرانه تصمیمگیری است، تصمیم گیری در باره اینکه چه کاری انجام دهیم وچه چیزی را انجام ندهیم. این تصمیمگیری درشرایط ویژه بایستی با سرعت وباضریب اطمینان بسیار انجام شود .دربسیاری ازمهارت ها، موفقیت ورزشکار بستگی به سرعتی داردکه می تواندباآن شرایط محیطی یا حرکت ، حریف راشناسایی کندو تصمیم بگیردکه چه واکنشی نشانبدهد. زمان واکنش انتخابی یکی از عوامل مهم تصمیمگیری و نشان دهنده سرعت پردازش اطلاعاتاست که می تواند بر اجرای مهارت های حرکتی، بالاخص رشته های ورزشی از جمله والیبال که با ماهیت هدف گیری مرتبط است، اثرگذار باشد. هدف این پژوهش ، بررسی تاثیراجرای برنامه تمرینی ویژه بر زمان واکنش انتخابی ورزشکاران والیبال ، است . بدین منظور از تعداد ۷۰ نفر از ورزشکاران با دامنهسنی ۱۰ تا ۱۶ سال، آزمون زمان واکنش انتخابی )اندازه گیری CRT با دستگاه Y100 (، به عملآمد و سپس تعداد ۱۱ نفر از افرادی که بهترین شرایط را دارا بودند، گزینش و به طور تصادفی در دو گروه دوازدهنفره کنترل و تجربی، سازماندهی شدند. بر اساس یک دوره اجرایی ۶ هفته ای )دو دوره دو و شش هفته ای، دو هفته اول، تمرین تکنیک های توپ گیری برای هر دو گروه به منظور همسان سازی، درنظر گرفته شد و در ششهفته دوم، فقط برای گروه تجربی، تمرینات ویژه تکنیک های توپ گیری مستقیم و متنوع با زمان بیشینه همراه با استفاده از تجهیزات کمک آموزشی در دستور کار قرار گرفت(، در انتهای دو دوره زمانی ، داده ها با استفاده ازشاخص اندازه گیری، ثبت شد و با به کارگیری آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و اندازه گیریهای مکرر ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات، بیانگر این بود که: بین زمان واکنش انتخابیگروه کنترل با گروه تجربی در انتهای مرحله اول )دوره دو هفته ای(، اختلاف معنی دار وجود ندارد . بین زمان واکنش انتخابی گروه کنترل با گروه تجربی در انتهای مرحله دوم )دوره شش هفته ای(، اختلاف معنی دار وجود دارد. بدین ترتیب نتایج پژوهش نشان داد که دوره های تمرینی مورد اشاره، قادرخواهدبوددرکاهش زمان واکنش انتخابی، تاثیربسزایی داشته باشد