سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرشته محمدحسنی جور – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بم

چکیده:

کم خونی وضعیتی است که در آن تعداد یا اندازه گلبولهای قرمز ویا مقدار هموگلوبین موجود در خون کاهش می یابد. از علل ایجاد کننده می توان به کمبودهای تغذیه ای، که در اثر دریافت ناکافی مواد مغذی نظیر آهن، ویتامینB12 واسید فولیک ایجاد می شود اشاره کرد. استفاده از رژیم های غذایی گیاهی غنی از آهن و سبزیجات دارای برگ سبز تیره به ویژه اسفناج که حاوی میزان بالایی از آهن است می باشد.بدین منظور برای مطالعه و بررسی واکنش گیاه نسبت به یون آهن دوظرفیتی، کشت هیدروپونیک آن (محیط کشت هوگلند- آرنون) به مدت ۸ هفته انجام شد و نشاءها با غلظتهای مختلف Fe-EDTA (0، ۵/۰،۱،‌ ۵/۱، ۲ و ۳ میلی گرم در لیتر ) تیمار شدند. پس از برداشت غلظت Na+وCa2+ و Pدر بخش هوایی و ریشه گیاهچه ها باروش فلیم فتومتری تعیین گردید.رسم نمودارها و تجزیه وتحلیل آماری داده با استفاده از نرم افزارهای Excell,Jump,Mstat انجام شد.نتایج نشان داد که با افزایش غلظت Fe2+در محیط غلظت Na+و Ca2+ در ریشه و بخش هوایی به تدریج کاهش می یابد. تغییرات میزان Ca2+ در بخش هوایی در تیمارهای ۵/۲ و ۳ میلی گرم در لیترآهن ودرمورد ریشه این کاهش تدریجی در میزان Ca2+ در کلیه تیمارها نسبت به شاهد معنی دار بود.در حالیکه کاهش میزان Na+ در بخش هوایی و ریشه از لحاظ آماری معنی دار نبود. درمورد ریشه این کاهش تدریجی در میزان P در تیمارهای۳-۲ میلی گرم در لیترآهن نسبت به شاهد معنی دار بود.