سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تنکابن
زهره شکیبایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن،مازندران،ایران

چکیده:

این تحقیق با هدف تأثیر یادگیری مشارکتی (تفحص گروهی) بر رشد مسئولیت پذیری دانش آموزان سال ششم ابتدایی انجام گرفت. روش تحقیق به کار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات شبه آزمایشی میباشد و طرحی که از آن استفاده شده است، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دانش آموزان دختر پایه ششم دبستان شهر رودسر می باشند. به لحاظ اینکه تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی می باشد ۶۰نفر از دانش آموزان پایه ششم دبستان در دو گروه ۳۰ نفری کنترل و آزمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری در اینپژوهش، تصادفی ساده می باشد. یافته ها نشان داد که یادگیری مشارکتی بر تعهد بیرونی، تعهد درونی، امنیت، عزت نفس و احساس تعلق دانش آموزان تاثیر دارد. همچنین یافته ها نشان داد که یادگیری مشارکتی (تفحص گروهی) بر رشد مسئولیت پذیری دانش آموزان تأثیر دارد