سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده احمدزاده سروستانی – :دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان، باشگاه پژوهشگران جوان
مصطفی چرم – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از لجن فاضلاب به عنوان کود در اراضی کشاورزی به دلیل ارزان بودن رواج یافته است . لجن فاضلاب حاوی مقادیر زیادی عناصر پر مصرف و کم مصرف است با این وجود لجن فاضلاب دارای غلظت های بالای عناصر سنگین است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر قارچ های میکوریزا آربسکولار بر پالایش عناصر کادمیوم و نیکل در خاکهای تیمار شده با لجن فاضلاب در گیاهان چاودار و باقلا بوده است. این مطالعه به صورت گلخانه ای، در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل شامل سه سطح لجن فاضلاب ton/ha 200 و ۱۰۰ ، ۰ دو سطح میکوریزا (حضور و عدم حضور قارچ) و دو گیاه (چاودار و باقلا) در سه تکرار انجام گرفت. میزان عناصر نیکل و کادمیوم در اندام های هوایی هر تیمار بطور جداگانه آنالیز گردید. آنالیز داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد. با افزایش میزان لجن فاضلاب اعمال شده در خاک در تیمارهای ۱۰۰ تن در هکتار، غلظت کادمیوم و نیکل در اندام های هوایی گیاهان چاودار و باقلا افزایش یافت اما مقدار کادمیوم در گیاهان میکوریزایی بسیار کمتر از گیاهان شاهد بوده است و با افزایش لجن فاضلاب در خاک در تیمارهای ۲۰۰ تن در هکتار غلظت کادمیوم و نیکل اندام های هوایی گیاهان چاودار و باقلا کاهش یافت. اما میزان این عناصر در گیاهان میکوریزایی کمتر از گیاهان شاهد بوده