سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریده گشسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد میبد
عباس زارع زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

آویشن گیاهی است معطر ازخانواده نعناعیانLamiaceae که ازگیاهان دارویی با ارزش و متداول درطب سنتی و جدید دنیاست و از آن درصنایع غذایی دارویی بهداشتی و آرایشی استفاده متنوعی می شود پراکنش ۲۱۵ گونه آویشن دردنیا و ۱۴گونه از آن درایران گزارش شده است اسانس گل و برگهای آویشن دارای اثرضداسپاسم ضدنفخ و ضدروماتیسم و ضدعفونی کننده قوی است به منظور بررسی میزان و درصد اسانس سه گونه آویشن دنایی آناتولی و باغی آزمایشی بصورت طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار درسال ۱۳۸۸ درایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد انجام شد دراین آزمایش میزان اسانس و درصد اسانس سه گونه مذکور مورد بررسی قرارگرفت و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی دار بین این سه گونه ازنظر میزان اسانس وجود داشت اما ازلحاظ درصد اسانس اختلاف معنی دار بین سه گونه مشاهده نشد و همه دریک گروه آماری مشترک قرارگرفتند. مقایسه میانگین انجام شده شان داد که گونه دنایی ازنظرمیزان اسانس تولیدی درسطح بالاتری نسبت به دوگونه دیگر قرار داشت.