سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسن فتح الهی – دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تولید و بهره برداری از گیاهان دار
فریسا ایران نژاد – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.
شهرام نوذری – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.
آسیه فیروزی – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول های حاوی گلاب گیشنیز بر طول عمر گل شاخه بریده داوودی تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۶ تیمار و ۴ تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجراء درآمد. گل های شاخه بریده داوودی در لوله های آزمایش که حاوی گلاب گیشنیز ۵۰و۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰ سی سی گلاب گیشنیز در ۱ لیتر آب حاوی ۰۲ گرم ساکارز و تیمار شاهد( بودند قرار گرفتند. طول عمر گل ها اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شد. نتایج نشان داد تیمارها نتوانستند طول عمر گل شاخه بریده داوودی را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد ولی کاربرد محلول ساکارز تفاوت معنی داری در بین تیمارها بوجود آورد