سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی فرخیانی – دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تولید و بهره برداری از گیاهان دار
فریسا ایران نژاد – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.
شهرام نوذری – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.
آسیه فیروزی – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محلول های حاوی گلاب گزنه بر طول عمر گل شاخه بریده داوودی تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۵ تیمار و ۴ تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجراء درآمد. گل های شاخه بریده داوودی در لوله های آزمایش که حاوی گلاب گزنه ) ۲۰ ۴۰و۶۰درصد گلاب گزنه در ۱ لیتر آب حاوی ۰۲ گرم ساکارز و تیمار شاهد( بودند قرار گرفتند. طول عمر گل ها اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شد. نتایج نشان داد تیمار ۲۲ درصد گلاب گزنه توانست طول عمر گل شاخه بریده داوودی را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد و تفاوت معنی داری در بین تیمارها وجود داشت.