سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فریدالدین فتوحی نیا – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
شهرام نوذری – مدرسان شرکت تعاونی تولید قارچ صدفی تنکابن
آسیه فیروزی –
فریسا ایران نژاد –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر گلاب پونه کوهی برجوانه زنی بذورتره شوید و مرو گلابی ازمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴تکرار و ۴تیمار انجام گرفت که ازمحلولهای تیمار ۰و۱۰و۲۰و۳۰ درصد گلاب پونه کوهی استفاده گردید براساس نتایج بدست آمده کاربرد گلاب پونه کوهی تاثیر مثبتی برافزایش درصد جوانه زنی بذرشوید نداشته است همچنین تیمارهای شاهد و محلول ۲۰درصد گلاب پونه کوهی بیشترین تاثیر را برجوانه زنی بذرتره داشته است درخصوص بذور مروگلابی بیشترین تاثیر جوانه زنی با کاربرد محلول ۲۰درصد گلاب پونه کوهی مشاهده شد.