سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم مرادیان – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
حسین افضلی مهر – دانشیاردانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
امین غریب زاده –

چکیده:

پوشش گیاهی درحاشیه آبراهه ها و رودخانه ها یک بخش عمده از اکوسیستم را تشکیل میدهد ازنقطه نظر هیدرولیکی افزایش ضریب زبری ناشی ازپوشش گیاهی میتواند خطرسیلاب را افزایش دهد دراین تحقیق توزیع سرعت تحت جریان غیریکنواخت کندشونده دربسترشنی برای نسبت ظرافت کمتر از۱/۵ و پوشش گیاهی دردیواره ها مورد بررسی قرارمیگیرد نتایج نشان داد کهدرمورد پوشش گیاهی دردیواره حداکثر سرعت تحت جریان کندشونده برای بسترشنی زیرسطح آب رخ میدهد.