سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مونا خیاط زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
داریوش نباتی احمدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید رجبی معماری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا عبداللهی – استادیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

اسفناج به دلیل دارا بودن بیشترین تعداد کلروپلاست و همچنین بیشترین تعداد ژنوم در یک کلروپلاست، به عنوان گیاه مدل در مطالعات مربوط به مهندسی کلروپلاست قلمداد می گردد، لذا باززایی این گیاه با مناسب ترین درصد مورد نیاز می باشد . در این پژوهش به منظور بهینه سازی باززایی از ریز نمونه برگ، از هورمون ۴،۲-D در سه غلظت ۰/۱ و ۰/۵ و ۱ میلی گرم در لیتر در ترکیب با ۲ میلی گرم در لیتر هورمون Kinetin و همچنین از دو رقم Viroflay و Orai استفاده شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که بیشترین انگیزش کالوس از ریزنمونه برگ هر دو رقم، در محیط حاوی ۴،۲-D با غلظت ۰/۵ میلی گرم در لیتر صورت گرفت، که بعد از انتقال به محیط حاوی ۴،۲-D و Kinetin و GA3 با غلظت های به ترتیب ۰/۰۱ و ۲ و ۱ میلی گرم در لیتر، از کالوس های به دست آمده از رقم Orai در محیط حاوی ۰/۱ و ۰/۵ میلی گرم در لیتر ۴،۲-D باززایی حاصل شد.