سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول محمدی ایچی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
داوود ارادتمند اصلی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سیدجواد واجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات هورمون رشدی کینتین برپارامترهای جوانه زنی و رشد گیاهچه های گلرنگ تحت تنش شوری آزمایشی با استفاده ازکینتین درچهارسطح ۱۰و۵و۱۵و۲۰ ppm و Nacl درچهارسطح صفرشاهد ۱۴۰و۷۰و۲۱۰ میلی گرم درلیتر صورت گرفت این آزمایش بصورت فاکتوریل ودرقالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد پس ازتجزیه آماری صفات بررسی شده درمرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه ها مشاهده شد که با افزایش شوری درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذور طول ریشه چه و طول ساقه چه به شدت کاهش یافت همچنین مشاهده شد که هورمون کینتین منجر به افزایش طول ساقه چه و افزایش نسبت طول ساقه چه به ریشه چه گردید همچنین تیمار این هورمون باعث افزایش میزان محتوای آب بافت درگیاهچه های درحال رشد گردید با استفاده از نتایج این پژوهش و توسعه تحقیقات درارتباط با بررسی اثرات برون زای تیمار خارجی تنظیم کننده ها یرشدی میتوان درک بهتری درزمینه مکانیسمهای فیزیولوژیکی تحمل گیاهان به تنشهای محیطی به دست آورد.