سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرداد اسفندیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
علی سلیمانی –
همایون دارخال – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی رقابت درروش کاشت کپه ای و تاثیر آن برعملکرد دانه گیاه ذرت پژوهشی درسال ۸۹ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان انجام گرفت این تحقیق براساس آزمایش فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام گرفت عوامل مورد بررسی شامل روش کاشت دردو سطح تک بوته و کپه ای دو بوته ای و هیبرید شامل ۵۵۵ SC 647 ، SC 754 SC 633 ، ZP 677 ZP بود نتایج این تحقیق نشان داد روش کاشت کپه ای موجب کاهش عملکرد دانه درهمه هیبریدهای مورد مطالعه شد این بدان معناست که رقابت ایجاد شده بین بوته های موجود درهرکپه موجب کاهش عملکرد تک بوته و درنهایت کاهش عملکرد درواحدسطح می شود.