سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد محمدیان انبی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
حمیدرضا محمددوست چمن آباد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ارومیه
علی اصغری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

بهمنظور بررسی تاثیر کولتیواسیون و گیاه پوششی چاودار درکنترل علفهای هرز ذرت آزمایشی درسال زراعی ۸۹ درمزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی ارومیه انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل کشت چاودار یک ماه قبل از ذرت کشت چاودار همزمان با ذرت دوبار کولتیواسیون عدم کنترل علفهای هرز و کنترل کامل علفهای هرز بودند که در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد نتایج آزمایش نشان داد که بهترین تیمار از نظر کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز بعد اتیمار وجین کامل تیمار کشت گیاه پوششی چاودار قبل ازکاشت بود که بهترتیب تراکم و وزن خشک علفهای هرز را در مقایسه باعدم کنترل ۹۱ و ۹۰/۶ درصدکنترل کرد اما نتایج حاصل از عملکرد دانه ذرت گواه این مطلب بود که تیمار گیاه پوشش چاودار قبل از کاشت درم قایسه با دیگر تیمارها چندان در افزایش عملکرد موثر نبود بطوریکه بعد از تیمار عدم کنترل این تیمار کمترین عملکرد را داشت.