سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قورچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
حسینعلی علیخانی – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک و آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج دانشگ
غلامعباس اکبری – دانشیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
ایرج الهدادی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کود زیستی و شیمیایی فسفر بر شاخص های رشد و عملکرد ذرت تحت شرایط کم آبیاری در منطقه کرج، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل، آبیاری (آبیاری نرمال و کم آبیاری)، کود زیستی فسفاته (کاربرد توام قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات، کاربرد قارچ میکوریزا، کاربرد باکتری حل کننده فسفات و شاهد) و کود شیمیایی فسفر (مصرف بهینه ی سوپر فسفات تریپل، مصرف خاک فسفات و شاهد) بودند. نتایج نشان داد حداکثر شاخص سطح برگ معادل ۹/۳ با کسب ۱۳۵۰ درجه روز رشد از تیمار آبیاری کامل و کاربرد توام قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات بدست آمد. مایه زنی با قارچ میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات نسبت به عدم مایه زنی با این ریزموجودات باعث افزایش شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبی و در نهایت عملکرد دانه ذرت در هر دو شرایط آبیاری کامل و کم آبیاری گشت. همچنین مایه زنی توام بذور با قارچ و باکتری باعث افزایش ۱۳/۵ درصدی شاخص سطح برگ در شرایط مصرف سوپرفسفات تریپل نسبت به مصرف خاک فسفات گشت