سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهرام میرشکاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تبریز، ایر
سحر باصرکوچه باغ – دانشجوی دکتری-زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زراعت و اصل

چکیده:

بهمنظور بررسی تاثیر کود زیستی نیتراژین در سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه ۱۲۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و ،۹۰ ،۶۰ ، طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارها شامل ۶ سطح کود اوره (صفر، ۳۰ دو سطح نیتراژین بود. بر اساس نتایج، تیمار با بیشترین ارتفاع بوته نسبت به شاهد ۶ درصد افزایش نشان داد و مقادیر افزایش در ۱۶۵ و ۱۷۰ سانتی متر ارتفاع /۵ ،۱۶۵/۷ ،۱۶۵/ ۱۲۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار (به ترتیب ۸ ، ارتفاع ساقه در سطوح کودی ۶۰،۹۰ ساقه) و در عین حال بین این سطوح تفاوت معنی داری وجود نداشت. تیمار کاربرد اوره در سطح ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار به تنهایی و همراه با نیتراژین برابر ۴۹ سانتی متر است. کمترین قطر بلال به سطوح کودی صفر کیلوگرم در هکتار کود اوره و تلقیح با ۶۰،۳۰،۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره ، نیتراژین (برابر ۴۰ سانتی متر) اختصاص داشت. در کاربرد نیتراژین، در بین تیمار های ۹۰ تفاوت معنی دار وجود ندارد. تیمار کاربرد نیتراژین در سطح کودی ۹۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره بیشترین طول بلال را دارد و کمترین آن به سطح کودی شاهد ( ۱۸ سانتی متر) مربوط است. توصیه میشود که در مناطق نیمه خشک سرد به منظور صرفه جویی در کود اوره مقدار مصرف آن را به ۶۰ یا ۹۰ کیلوگرم در هکتار بدون تاثیر قابل توجه در مقدار تولید عملکرد ذرت کاهش داد و بذر را با کود زیستی نیتراژین تلقیح کرد.